Loading

Doküman İsmi:

Medisan Tıbbi Malzeme Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Politikası

 

Hedef Kitle:

Medisan Tıbbi Malzeme Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., tarafından kişisel verileri işlenen çalışanlar ve diğer tüm gerçek kişiler.

 

Hazırlayan ve Onaylayan:

Medisan Tıbbi Malzeme Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. İcra Kurulu Başkanlığı

 

Yürürlük Tarihi: 30.09.2020

 

GİRİŞ. 6

MADDE 1- AMAÇ. 6

MADDE 2- KAPSAM.. 6

MADDE 3- TANIMLAR. 6

MADDE 4- SORUMLULUK VE GÖREVLER. 9

MADDE 5- KAYIT ORTAMLARI 9

MADDE 6- SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER. 9

MADDE 7- SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI 10

MADDE 8- İMHAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER. 10

MADDE 9- TEKNİK TEDBİRLER. 10

MADDE 10- İDARİ TEDBİRLER. 11

MADDE 11- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YÖNTEMLERİ 11

MADDE 12- KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ YÖNTEMLERİ 11

MADDE 13- SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 11

MADDE 14- PERİYODİK İMHA SÜRESİ 11

MADDE 15- POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ 11

MADDE 16- YÜRÜRLÜK. 11

EK TABLO: 1 Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı 12

EK TABLO: 2 Kişisel Veri Saklama Ortamları 12

EK TABLO: 3 Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri 13

EK TABLO: 4 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri 13

EK TABLO: 5 Saklama ve İmha Süresi Tablosu. 14

   

MEDİSAN TIBBİ MALZEME TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

 KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

GİRİŞ

Kişisel verilerin saklanması ve imhası , MEDİSAN TIBBİ MALZEME TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  nin ve şirketler topluluğu ile iştiraklerinin yine önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu konunun en önemli kısmını ise işbu Politika ile yönetilen, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin saklanması ve imhası oluşturmaktadır

İşbu Politika ile yönetilen; çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin,

ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin saklanması ve imhası konusunda gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir

Bu kapsamda, yasal mevzuat çerçevesinde işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhası için şirket tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

MADDE 1- AMAÇ

Kişisel verileri saklama ve imha politikası MEDİSAN TIBBİ MALZEME TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  tarafından işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhasına yönelik iş ve işlemler konusundaki usulleri ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- KAPSAM

Şirket çalışanlarına, çalışan adaylarına, stajyerlere, ürün ve hizmet alanlara, potansiyel müşterilere, ortaklara, ziyaretçilere, tedarikçilere ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu politika kapsamındadır.

Şirketin sahip olduğu ya da şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu politika uygulanır.

MADDE 3- TANIMLAR

İÇERİKAÇIKLAMA-TANIM
ALICI GRUBU

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı     gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

 

AÇIK RIZA

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

 

ANONİM HALE GETİRME

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

 

ÇALIŞANŞirket Çalışanı
ELEKTRONİK ORTAMKişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar
ELKTRONİK OLMAYAN ORTAMElektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar
HİZMET SAĞLAYICISIKurum ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi
İLGİLİ KİŞİKişisel verisi işlenen gerçek kişi
İLGİLİ KULLANICI

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

 

İMHAKişisel verilen silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
KANUN6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
KAYIT ORTAMITamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam
KİŞİSEL VERİKimliği belirli ya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi
KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

 

KURULKişisel Verileri Koruma Kurulu
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

 

PERİYODİK İMHA

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

 

POLİTİKAKişisel verileri saklama ve imha politikası
ŞİRKETMEDİSAN TIBBİ MALZEME TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  
VERİ İŞLEYEN

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 

VERİ KAYIT SİSTEMİKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

 

VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

 

VERBİSVeri sorumluları sicil bilgi sistemi
YÖNETMELİK

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

 

MADDE 4- SORUMLULUK VE GÖREVLER

Şirketin tüm çalışanları ve birimleri; kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda sorumlu birimlere tam ve aktif destek verir. Politika kapsamında alınan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, birim çalışanlarının eğitilmesinde, çalışanların farkındalığının sağlanmasında, artırılmasında ve izlenmesinde, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasında tüm çalışanlar ve birimler, sorumlu birimlere destek olur.

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım EK TABLO: 1’de gösterilmiştir.

MADDE 5- KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, şirket tarafından EK TABLO: 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

MADDE 6- SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

Şirkette, faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar ve kanun ile ilgili mevzuat kapsamında muhafaza edilir. Bu kapsamda saklamayı gerektiren sebepler şunlardır:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 • Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 7- SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

Şirket aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ilgili kişinin veya ilgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
 • Kurumsal iletişimi sağlamak
 • Şirket güvenliğini sağlamak
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
 • Yasal raporlamalar yapmak
 • Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak

MADDE 8- İMHAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel veriler, aşağıdaki durumların varlığı halinde ilgili kişinin talebi üzerine veya re’sen şirket tarafından silinir ya da yok edilir:

 • Kişisel verinin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması
 • Kişisel verinin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

MADDE 9- TEKNİK TEDBİRLER

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıdadır:

 • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar
 • Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür
 • Verilerin şirket dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar
 • Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar
 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar
 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur

MADDE 10- İDARİ TEDBİRLER

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıdadır:

 • Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 • Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

MADDE 11- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YÖNTEMLERİ

Kişisel veriler EK TABLO: 3’te belirtilen yöntemlerle silinir.

MADDE 12- KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ YÖNTEMLERİ

Kişisel veriler EK TABLO:4’ te belirtilen yöntemlerle yok edilir.

MADDE 13- SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından kişisel verilerin saklama süresi belirlenirken; öncelikle yasal mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Bunun haricinde; EK TABLO: 5’te yer alan saklama ve imha süresi tablosu esas alınır.

MADDE 14- PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Şirket her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

MADDE 15- POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuoyuna ilan edilir. Basılı kâğıt nüshası şirket bünyesinde saklanır. Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli bölümler güncellenir.

MADDE 16- YÜRÜRLÜK

Politika, şirketin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, politikanın ıslak imzalı eski nüshaları iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile şirket tarafından saklanır

EK TABLO: 1 Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı

UNVANIBİRİMİGÖREVİ
Şirket MüdürüŞirketÇalışanların politikaya uygun davranmasından sorumludur.
Genel Koordinatör….Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.
Bilgi İşlem MüdürüBilgi İşlem MüdürlüğüPolitikanın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.
 Diğer Tüm BirimlerGörevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

 

EK TABLO: 2 Kişisel Veri Saklama Ortamları

Elektronik OrtamlarElektronik Olmayan Ortamlar

Kişisel bilgisayarlar

Mobil Cihazlar

Optik diskler

Yazıcılar, tarayıcılar, fotokopi makineleri

Çıkarılabilir ve taşınabilir bellekler

Sunucular

Yazılımlar

Bilgi güvenliği cihazları

Kağıtlar

Yazılı ve basılı ortamlar

Görsel kayıtlar

Manuel veri kayıt sistemleri

 

 

EK TABLO: 3 Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri

Veri Kayıt OrtamıSilinme Yöntemi
SunucularSunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
Elektronik ortamElektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
Fiziksel ortamFiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.
Taşınabilir medyaFlash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

EK TABLO: 4 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

Veri Kayıt OrtamıYok Edilme Yöntemi
Fiziksel ortamKâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, evrak imha makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.
Optik ya da manyetik medyaOptik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir

EK TABLO: 5 Saklama ve İmha Süresi Tablosu

SÜREÇSAKLAMA SÜRESİİMHA SÜRESİ
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
Bordrolamaİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
Personel mahkeme/adliye taleplerinin cevaplandırılmasıİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
Eğitim kayıtlarının dosyalanmasıEğitimin düzenlenmesinin ardından 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
Acil durum hazırlıklarıHazırlığın yapılmasını takiben 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
Log kayıt takip sistemleriOluşturulmasından itibaren 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
Kamera kayıtlarıKaydedilmesinden itibaren 1 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün

 

MEDİSAN TIBBİ MALZEME TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.